Zásady ochrany osobních údajů
Informace o zpracování a zabezpečení osobních úda
Naše společnost, Klub MARCO z.s., přistupuje k ochraně osobních údajů, které nám předáváte, zodpovědně. Je
důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme korektně, transparentně a v souladu s
platnými právními předpisy. V případě jakýchkoliv dotazů, týkajících se zpracování Vašich osobních údajů, se na nás
můžete obrátit, a to písemně na adresu sídla společnosti nebo elektronicky na adresu objednavky@marcofitness.cz.
Dme na to, aby osobní údaje, které od Vás získáme, byly v bezpečí. Přijali jsme proto vhodná technicko-organizační
opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům
mají přístup pouze oprávněné osoby a k dalšímu zpracování je bez Vašeho souhlasu nikam dál nepředáváme, pokud
to nevyžaduje zákon nebo ochrana našich právních zájmů či plnění právních povinností.
V rámci nakládání s Vašimi osobními údaji máte několik práv, jejichž naplnění můžete po naší společnosti, jako
Správci těchto Vašich osobních údajů, požadovat:
Právo na informace
Jedním z Vašich práv je požádat naši společnost o informace o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, v jakém
rozsahu a za jakým účelem. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných
případech pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů, o čemž Vás budeme včas informovat.
Naším právem je ověřit si, že jste skutečně osoba, které tyto informace náleží, proto Vás prosíme o uvedení
dostatečných informací nutných k Vaší identifikaci, abychom mohli Vaši žádost kladně a včas vyřídit. Máme také
právo zamítnout žádosti, které by byly bezdůvodné nebo se nepřiměřeně opakovaly, či jejich získání vyžadovalo
nepřiměřené úsilí nebo byly obtížně získatelné (např. záložní systémy, archiválie apod.).
Právo na opravu, aktualizace osobních údajů
Abychom mohli řádně vykonávat naši roli Správce Vašich osobních údajů a zároveň naplnit Vaše právo na opravu, je
nutné, abyste nás informovali o tom, pokud se Vaše osobní údaje změní či zjistíte, že jsou již neaktuální (např. změna
Příjmení).
Právo vznést námitku, omezení zpracování
Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou, máte právo žádat
omezení jejich zpracování a můžete vznést námitku proti jejich zpracování na adresu sídla naší společnosti, nebo se
proti takovému zpracování obrátit formou stížnosti na adresu dozorového úřadu, kterým je v ČR Úřad pro ochranu
osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 17000, Praha 7.
Právo na výmaz
Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli na základě udělení souhlasu, neprodleně je
vymažeme, pokud si to budete přát a tento svůj souhlas odvoláte. Toto se netýká informací, které zpracováváme na
základě ostatních právních titulů.
Kamerový systém
Vzhledem k tomu, že naše společnost provozuje plaveckou školu, pro její členy poskytuje službu přenosu
z probíhajících lekcí. Tato služba je přístupná pouze registrovaným členů prostřednictvím zabezpečeného přihlášení.
Kamerový systém je provozován v souladu s právními předpisy.
Webové stránky
Naše webové stránky respektují soukromí návštěvníků a uživatelů, takže je můžete procházet bez nutnosti registrace
či přihlášení.