NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD KURZŮ PLAVÁNÍ
V CENTRU MARCO
I. OBECNÉ ZÁSADY
1. Kurzy plavání kojenců a batolat jsou určeny dětem od 6 do 36 měsíců, kurzy plavecké
přípravky dětem od 3 do 8 let. Děti jsou rozděleny do skupin v počtu do 7 dětí.
2. Kurzy jsou vedeny pod odborným dohledem kvalifikované instruktorky Plavání kojenců,
batolat a dětí předškolního věku.
3. Metodika vedení kurzů byla vytvořena na základě odborných publikací, teoretických znalostí a
praktických zkušeností provozovatele kurzů.
4. Předmětem kurzu je metodická činnost s dětmi za přítomnosti, či bez přítomnosti rodičů ve
vodě, při níž jsou respektovány všechny potřeby dítěte (teplota vody, délka pobytu ve vodě,
čistota prostředí, momentální stav a nálada dítěte, apod.)
5. Zařazení dítěte do kurzu bude provedeno na kladě písemného souhlasu ošetřujícího
pediatra. Kurzů se mohou zúčastnit pouze zdravé děti a rodiče. Do kurzu nemají přístup
nemocné děti a osoby, zvláště osoby trpící vlasovými, kožními či jinými přenosnými
chorobami, osoby pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek. Pokud by rodič, dítě či
doprovod vykazoval před lekcí zjevné známky nějakého onemocnění, je instruktor oprávněn
zrušit dítěti lekci, případně celý kurz bez náhrady.
6. Před zahájením kurzu jsou rodiče informováni o účelu, metodice a organizaci kurzů,
manipulaci s dětmi na suchu i ve vodě, hygienických zásadách a bezpečnostních opatřeních.
7. Každé dítě mladší 36 měs. musí mít při koupání vlastní dětské plavečky s přiléhavou
gumičkou kolem nohou nebo jednorázovou koupací plenu. Před každým použitím musí být
plavky rodiče i dítěte řádně vyprány. V případě znečištění plavek dítěte si mohou rodiče
v recepci zakoupit jednorázové papírové plavky.
8. Během lekce je s dítětem ve vodě přítomna maximálně jedna dospělá osoba.
9. Doba pobytu ve vodě se přizpůsobuje věku a pokročilosti dítěte, nesmí ovšem přesáhnout 30
min.
II. Hygienické zásady
1. Lekce probíhají v bazénu s nepřetržitou cirkulací vody. Výkon filtrační jednotky zaručuje
dostatečnou výměnu celého objemu vody v bazénu. Zařízení pro úpravu vody se nachází
v technické místnosti veřejnosti nepřístupné.
2. Každý den před zahájením provozu je okolí bazénu, sprcha, šatna a WC dezinfikováno a
pečlivě omyto čistou vodou. Voda v bazénu před zahájením lekcí prochází několikrát v celém
objemu filtračním zařízením.
3. Ostatní prostory, ve kterých se budou rodiče s dětmi pohybovat, jsou denně důkladně čištěny
běžnými mycími prostředky.
4. K dezinfekci pomůcek a bazénu je použit prostředek INCIDUR, který je svým složením
vhodný i pro jiná exponovaná pracoviště (např. novorozenecká a kojenecká oddělení
nemocnic) a je schválen Ministerstvem zdravotnict ČR a Hlavním hygienikem ČR. Jeho
roztok je připraven dle doporučeného návodu.
5. Při případném znečištění vody dítětem je pobyt osob v bazénu přerušen do odstranění
znečištění. O dokončení lekce rozhodne instruktor.
6. Při výuce ve vodě se používají pouze pomůcky a hračky, jejichž kvalita vyhovuje hygienickým
požadavkům na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let.
7. Teplota vody a vzduchu ve všech prostorách je pravidelně kontrolována a přizpůsobena
hygienickým požadavkům. U dětí od 6 měsíců se teplota vody bude pohybovat v rozmezí 28-
32°C (vyšší hodnoty platí vždy pro začátek uvedeného věkového období). Teplota vzduchu je
28-30°C u všech věkových kategorií.
III. ORGANIZAČNÍ ZÁSADY
1. Lekce se může zúčastnit pouze dítě řádně přihlášené, které musí být doprovázené dospělou
osobou.
2. Doprovod dítěte odpovídá za chování a bezpečnost dítěte ve všech prostorách, ve kterých
kurz probíhá.
3. Doprovod dítěte předloží na vyzvání instruktorce průkazku účastníka kurzu.
4. Lekce pravidelně probíhají v kurzech v daný den a hodinu.
5. Do areálu je nutné se dostavit nejpozději 15 minut před začátkem vaší lekce. Doba
aklimatizace po ukončení lekce je min. 15 minut.
6. Pokud dítě či dospělá osoba poničí jakékoliv zařízení areálu, je tato dospělá osoba povinna
uhradit v celém rozsahu způsobenou škodu.
7. Během kurzů budou kočárky nechávány v místnosti hned za vstupními dveřmi. Příprava
rodičů a dětí probíhá v prostorách rozdělených takto: relaxační místnost, WC, šatna, sprcha
a místnost s bazénem.
8. V šatně se rodiče i děti vysvléknou, přejdou do sprchy, kde se každý účastník lekce před
vstupem do bazénu a po použití WC osprchuje bez plavek a důkladně omyje mýdlem;
má k dispozici vlastní osušku a ostatní základní hygienické potřeby pro sebe i své dítě.
9. Před zahájením lekce se dítě preventivně posadí na nočník, případně se využije jeho
přirozeného reflexu na vodu ve sprše.
10. Po provedení očisty přecházejí rodiče s dětmi do stnosti s bazénem, kde vyčkají na
příchod instruktorky. Na pokyn instruktorky následuje vstup do bazénu a probíhá vlastní lekce.
11. Po ukončení pobytu ve vodě rodiče děti osuší, zabezpečí proti nachlazení, zejména v oblasti
lebeční a bederní. Děti jsou pokládány na podložky umístěné na stolech, případně na zemi.
IV. OMLOUVÁNÍ ABSENCÍ, POSKYTOVÁNÍ
NÁHRADNÍCH LEKCÍ
1. V případě omluvené absence do 8:00 daného dne, ve kterém omlouvaná lekce probíhá
máte nárok na náhradní termín. Tyto lekce jsou službou pro naše klienty, ne naší povinností a
není právní nárok na výběr náhradních lekcí.
2. O náhradní termín si žádáte sami prostřednictvím náhradového systému AUKSYS,
který je dostupný z našich internetových stránek www.marcofitness.cz. V případě, že si
do ukončení právě probíhajícího či navazujícího kurzu o náhradní termín plavání nezažádáte,
vaše omluvená lekce propadá.
3. V případě více než tří po sobě následujících absencí, nebo pokud celkový počet absencí
v rámci jednoho kurzu přesáhne 4 lekce, náhrady nebude možné poskytnout v daném kurzu a
je možné čerpat je v kurzu následujícím.
4. Náhrady můžete bezplatně čerpat pouze s aktuálně platnou klubovou kartou. Pokud Klubovou
kartu nevlastníte, je za čerpání náhrady účtován administrativní poplatek plus případný rozdíl
cen lekcí. Pokud nebudete čerpat náhrady, bude za tyto lekce vráceno kurzovné ve výši 50%,
a to pouze na základě lékařského potvrzení.
5. V případě ukončení kurzu ze závažných zdravotních důvodů na základě písemného
potvrzení lékaře máte nárok na vrácení 100 % z celé částky kurzovného za zbývající lekce.
V ostatních případech se kurzovné nevrací.
6. Ohlašování absencí přijímáme prostřednictvím náhradového systému AUKSYS.
V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tento Návštěvní řád navazuje na Provozní řád a řídí se platnými právními předpisy,
zejména: zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, vyhláška č.195/2005 Sb. o
podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na
provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, vyhláška č.238/2011 Sb., kterou se
stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích
venkovních hracích ploch, vyhláška č.84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a
výrobky pro děti ve věku do 3 let a další.
2. Návštěvník kurzů uděluje provozovateli souhlas se zpracováním obrazových záznamů
z bazénu za účelem propagace.
3. Tento návštěvní řád a jeho dodržování je závazné pro všechny účastníky kurzů.
Platnost od 2.2.2015 Klub MARCO o.s.,