NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD kurzů plavání v Centru MARCO

 

I.             Obecné zásady

 

1.     Kurzy plavání kojenců a batolat jsou určeny dětem od 6 do 36 měsíců, kurzy plavecké přípravky dětem od 3 do 8 let (vstup dětí do bazénu bez rodičů). Děti jsou rozděleny do skupin v počtu do 7 dětí.

2.     Kurzy jsou vedeny pod odborným dohledem kvalifikované instruktorky Plavání kojenců, batolat a dětí předškolního věku.

 

3.     Metodika vedení kurzů byla vytvořena na základě odborných publikací, teoretických znalostí a praktických zkušeností provozovatele kurzů.

 

4.     Předmětem kurzu je metodická činnost s dětmi za přítomnosti, či bez přítomnosti rodičů ve vodě, při níž jsou respektovány všechny potřeby dítěte (teplota vody, délka pobytu ve vodě, čistota prostředí, momentální stav a nálada dítěte, apod.)

 

5.     Kurzů se mohou zúčastnit pouze zdravé děti a rodiče. Do kurzu nemají přístup nemocné děti a osoby, zvláště osoby trpící vlasovými, kožními či jinými přenosnými chorobami, osoby pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek. Pokud by rodič, dítě či doprovod vykazoval před lekcí zjevné známky nějakého onemocnění, je instruktor oprávněn zrušit dítěti lekci, případně celý kurz bez náhrady. Účast v kurzech doporučujeme konzultovat s pediatrem.

 

6.     Před zahájením kurzu jsou rodiče informováni o účelu, metodice a organizaci kurzů, manipulaci s dětmi na suchu i ve vodě, hygienických zásadách a bezpečnostních opatřeních.

 

7.     Každé dítě mladší 36 měs. musí mít při koupání vlastní dětské plavečky s přiléhavou gumičkou kolem nohou nebo jednorázovou koupací plenu. Před každým použitím musí být plavky rodiče i dítěte řádně vyprány. V případě znečištění plavek dítěte si mohou rodiče v recepci zakoupit pro děti do 3 let jednorázové papírové plavky.

8.     Během lekce je s dítětem do 3 let věku (plavání kojenců) ve vodě přítomna jedna dospělá osoba. Plavání dětí v rámci plavecké přípravky probíhá bez účasti rodičů ve vodě, pouze pod vedením instruktorky.

 

9.     Doba pobytu ve vodě se přizpůsobuje věku a pokročilosti dítěte, nesmí ovšem přesáhnout 30 min.

 

II.              Hygienické zásady

 

1.     Lekce probíhají v bazénu s nepřetržitou cirkulací vody. Výkon filtrační jednotky zaručuje dostatečnou výměnu celého objemu vody v bazénu. Zařízení pro úpravu vody se nachází v technické místnosti veřejnosti nepřístupné.

 

2.     Každý den před zahájením provozu je okolí bazénu, sprcha, šatna a WC dezinfikováno a pečlivě omyto čistou vodou. Voda v bazénu před zahájením lekcí prochází několikrát v celém objemu filtračním zařízením.

 

3.     Ostatní prostory, ve kterých se budou rodiče s dětmi pohybovat, jsou denně důkladně čištěny běžnými mycími prostředky.

 

4.     K dezinfekci pomůcek a bazénu jsou střídavě používány desinfekční prostředky SAVO a INCIDIN, které jsou svým složením vhodné i pro jiná exponovaná pracoviště (např. novorozenecká a kojenecká oddělení nemocnic) a jsou schváleny Ministerstvem zdravotnictví ČR a Hlavním hygienikem ČR. Roztok je připraven dle doporučeného návodu.

 

5.     Při případném zásadním znečištění vody dítětem je pobyt osob v bazénu přerušen do odstranění znečištění. O ukončení lekce rozhodne instruktor.

 

6.     Při výuce ve vodě se používají pouze pomůcky a hračky, jejichž kvalita vyhovuje hygienickým požadavkům na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let.

 

7.     Teplota vody a vzduchu ve všech prostorách je pravidelně kontrolována a přizpůsobena hygienickým požadavkům. U dětí od 6 měsíců se teplota vody bude pohybovat v rozmezí 28-32°C. Teplota vzduchu je 32°C u všech věkových kategorií.

 

III.         Organizační zásady

 

1.     Lekce se může zúčastnit pouze dítě řádně přihlášené, které musí být doprovázené dospělou osobou. V případě dětí do 3 let (plavání kojenců) doprovází 1 dospělá osoba v plavkách dítě i do bazénu.

 

2.     Doprovod dítěte odpovídá za chování a bezpečnost dítěte ve všech prostorách.

 

3.     Doprovod dítěte předloží na vyzvání instruktorce průkazku účastníka kurzu.


4.     Lekce pravidelně probíhají v kurzech v pevně určený den a hodinu.

 

5.     Do areálu je nutné se dostavit nejpozději 15 minut před začátkem vaší lekce. Doba aklimatizace po ukončení lekce je minimálně 15 minut (doporučujeme využití adaptační místnosti).

 

6.     Pokud dítě či dospělá osoba poničí jakékoliv zařízení areálu, je tato dospělá osoba povinna uhradit v celém rozsahu způsobenou škodu.

 

7.     Během kurzů mohou být kočárky odstaveny v prostoru recepce hned za vstupními dveřmi. Pobyt rodičů a dětí probíhá v prostorách rozdělených takto: šatna s WC, sprcha, místnost s bazénem, adaptační místnost.

 

8.    Rodiče s dětmi přicházejí z vnějšího prostředí nejprve do recepce, kde se prokážou průkazem, vyzvednou si klíčky od šatní skříně a přezují se do domácí obuvi. Pak přecházejí do šaten, kde se rodiče i děti vysvléknou, přejdou do sprchy, kde se každý účastník lekce před vstupem do bazénu (a po použití WC) osprchuje BEZ PLAVEK a důkladně omyje mýdlem. Každý musí mít vlastní osušku, fén a ostatní základní hygienické potřeby pro sebe i své dítě.

 

9.     Před zahájením lekce se každé dítě do 3 let preventivně posadí na nočník, starší děti použijí WC.

 

10.   Po provedení očisty přecházejí děti (děti do 3 let věku i s rodiči) do místnosti s bazénem, kde vyčkají na příchod instruktorky. Na pokyn instruktorky následuje vstup do bazénu a probíhá vlastní lekce.

 

11.   Po ukončení pobytu ve vodě rodiče své děti osprchují, osuší, zabezpečí proti nachlazení, zejména v oblasti lebeční a bederní. Děti do 3 let jsou pokládány na podložky umístěné na přebalovacích stolech. Ze šaten rodiče s dětmi přecházejí do adaptační místnosti, kde si mohou zakoupit občerstvení a vyčkat, než se teplotně zadaptují na venkovní prostředí.

 

IV.        Omlouvání absencí, poskytování náhradních lekcí

 

1.     V případě omluvené absence do 8:00 daného dne, ve kterém omlouvaná lekce probíhá, máte nárok na náhradní termín. Tyto náhradní lekce jsou nadstandardní službou pro naše klienty, nejsou naší povinností a není právní nárok na výběr náhradních lekcí.

 

2.     O náhradní termín si žádáte sami prostřednictvím náhradového systému AUKSYS, který je dostupný z našich internetových stránek www.marcofitness.cz. V případě, že si do ukončení právě probíhajícího či navazujícího kurzu o náhradní termín plavání nezažádáte, vaše omluvená lekce propadá.

 

3.     V případě více než tří po sobě následujících absencí, nebo pokud celkový počet absencí v  rámci jednoho kurzu přesáhne 4 lekce, náhrady nebude možné poskytnout v daném kurzu a je možné čerpat je v kurzu následujícím.

 

4.     Náhrady můžete bezplatně čerpat pouze s aktuálně platnou klubovou kartou (tedy pokud jste přihlášeni na právě probíhající kurz). Pokud klubovou kartu nevlastníte, je za čerpání náhrady účtován administrativní poplatek plus případný rozdíl cen lekcí. Pokud nebudete čerpat náhrady, bude za tyto lekce vráceno kurzovné ve výši 50%, a  to pouze na základě lékařského potvrzení, které prokazuje, že se dítě nemohlo účastnit lekcí ze zdr. důvodů.

 

5.     V případě ukončení kurzu ze závažných zdravotních důvodů na základě písemného potvrzení lékaře máte nárok na vrácení 100 % z celé částky kurzovného za zbývající lekce. V ostatních případech se kurzovné nevrací.

 

6.     Ohlašování absencí přijímáme prostřednictvím náhradového systému AUKSYS.

 

V.Závěrečná ustanovení

 

1.     Tento Návštěvní řád navazuje na Provozní řád a řídí se platnými právními předpisy, zejména: zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, vyhláška č.195/2005 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, vyhláška č.238/2011 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, vyhláška č.84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let a další.

 

2.     Návštěvník kurzů uděluje provozovateli souhlas se zpracováním obrazových záznamů

z  bazénu za účelem propagace.

 

3.     Součástí tohoto Návštěvního řádu jsou Zásady ochrany osobních údajů a informace

o  zpracování osobních údajů, které jsou nedílnou přílohou tohoto Návštěvního řádu

(viz text dole).

 

4.     Tento návštěvní řád a jeho dodržování je závazné pro všechny účastníky kurzů.


Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů (dále „Zásady“)

 

I. Úvodní ustanovení

 

1.     Pro potřeby těchto Zásad ochrany osobních údajů se rozumí:

 

·         Provozovatelem Klub MARCO z.s., Riegrova 1543, Rakovník, 26901, Česká republika, IČ:22756795, www.marcofitness.cz

 

·     Uživatelem návštěvník webových stránek www.marcofitness.czvyplňující přihlášku do Dětské skupiny Miniškolka MARCO nebo do plaveckých kurzů.

 

1.     Provozovatel je zájmovým spolkem, který nabízí volnočasové aktivity pro děti, podporu sociálních kontaktů a rozvoj osobnosti dítěte, podporu všestranného rozvoje osobnosti dítěte při současném respektování individuální a názorové odlišnosti, základních principů práv dítěte a jeho osobnosti, podporu propagace plavání dětí předškolního věku, organizování plaveckých soutěží a kurzů, pořádání environmentálně a folklórně zaměřených akcí. V rámci těchto služeb jsou Provozovatelem zpracovávány Osobní údaje dle článku II. odst. 3. GDPR.

 

2.     Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:

o    splnění právní povinnosti;

o    marketingové a obchodní nabídky služeb Provozovatele souvisejících s aktivitami

 

o    vedení Databáze Uživatelů;

o    ochranu práv a právem chráněných zájmů správce (oprávněný zájem).

 

3.     Uživatelé, kteří prostřednictvím registračního formuláře poskytnou své údaje za účelem přihlášení do dětské skupiny, tak činí dobrovolně, svým jménem a Provozovatel jejich činnost nijak neřídí.

 

4.     Znění Zásad pro ochranu osobních údajů může Provozovatel změnit či doplňovat.

 

II. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

 

1.     Na fyzické osoby, které vyplní a odešlou Provozovateli vyplněnou Přihlášku do Miniškolky MARCO z informačního webu www.marcofitness.cz, nebo se registrují do kurzů plavání

na webu klubmarco.auksys.com se vztahuje EU Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále též GDPR) a další příslušné právní předpisy.

 

2.     Uživatel bere na vědomí, že odesláním vyplněného registračního formuláře započne zpracovávání osobních údajů Provozovatelem. Pokud Uživatel neposkytne své osobní údaje, není možné mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby Provozovatele. Jedná se o tyto osobní údaje:jméno rodiče, jméno dítěte, datum narození dítěte, telefon, e-mail, IP adresa zařízení, z níž byl formulář odeslán.

 

3.     Osobní údaje uvedené v čl. II. odst. 3 budou zpracovávány za účelem vedení Databáze a za účelem předání zaměstnancům Provozovatele pro zkontaktování Uživatele za účelem informování o službě a provozování služby. Osobní údaje podle tohoto odstavce budou zpracovávány po dobu 5 let od ukončení účasti dítěte v dětské skupině či na kurzech plavání, a to pro případ kontroly dozorových orgánů a pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem souvisejícího s Obchodními podmínkami.

 

4.     Uživatel je oprávněn souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu objednavky@marcofitness.cz.

5.     Po ukončení vedení Uživatele v databázi Provozovatel osobní údaje ihned zlikviduje.

6.     Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo

 

k neoprávněnému zpracování osobních údajů zpracovateli, nicméně neodpovídá Uživateli za újmu způsobenou neoprávněným zpracováním osobních údajů zpracovateli.

 

7.     Uživatelé berou na vědomí, že databáze je uložena na serverech czechia.cz a auksys.com. Provozovatel využívá služby Czechia a Auksys, jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů.

 

8.     Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám (s výjimkou čl. II. odst. 4 a čl. II. odst. 9, zaměstnanců Provozovatele a smluvních partnerů, kteří budou zavázáni mlčenlivostí ohledně zpracovávaných osobních údajů).

 

9.     Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a přesné.


10.  Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.

 

11.  V případě, že by se Uživatel domníval, že Provozovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 

o požádat Provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení, a to e-mailem na adresu objednavky@marcofitness.cz,

 

o vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem na adresu objednavky@marcofitness.cz, aby Provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne. Nevyhoví-li Provozovatel námitce, má Uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Uživatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

 

12.  Požádá-li Uživatel o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti Provozovatelem na adrese objednavky@marcofitness.cz. Pokud Uživatel uplatní právo na přístup k osobním údajům v elektronické formě, Provozovatel mu požadované informace poskytne rovněž v elektronické formě, ledaže Uživatel požádá o jiný způsob poskytnutí informací.

 

13.  Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

 

III. Závěrečná ustanovení

 

1.     Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Databází nebo se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti

 

s ochranou soukromí mezi Uživatelem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.

 

  

V Rakovníku 22.1.2023